• محورهای همایش :
  • فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
  • و سایر موضوعات مرتبط
  • مدیریت ورزشی
  • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  • رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی