خانه / مدیریت و کارآفرینی

مدیریت و کارآفرینی

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳ rd scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics شروع کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : . شروع کنفرانس : ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۷/۱۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۷/۱۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۷/۱۰/۱۳۹۸ دریافت …

ادامه نوشته »

استارتاپهای با رشد نمایی

عنوان فارسی کنفرانس : استارتاپهای با رشد نمایی عنوان انگلیسی کنفرانس : Expandable startup شروع کنفرانس : ۰۴/۱۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۴/۱۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd National Conference on New Perspective in Accounting, Management and Entrepreneurship شروع کنفرانس : ۰۶/۳۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۶/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business شروع کنفرانس : ۰۵/۳۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۵/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۵/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd National Conference on New Research in Accounting and Management in the Third Millennium شروع کنفرانس : ۰۲/۳۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۲/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۲/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۲/۲۰/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

همایش چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on New Perspective in Accounting, Management and Entrepreneurship شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۲/۱۱/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business شروع کنفرانس : ۱۰/۱۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd National Conference on Modern Management Studies in Iran شروع کنفرانس : ۱۰/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »